Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu kvalitnivaporizer.cz

 

I. Kontaktní údaje prodávajícího

 

1. E-shop kvalitnivaporizer.cz provozuje společnost KONOTÉKA, s.r.o. IČ: 02820846, DIČ: CZ02820846, adresa: Slezská 2210/128, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224065.

2. Telefon pro dotazy ke zboží a k objednávkám: + 420 601 505 181

3. E-mail pro dotazy ke zboží a k objednávkám: info@kvalitnivaporizer.cz

4. E-mail na jednatele společnosti Jana Šimra: jan.simr@konoteka.cz

5. Kontaktní adresa expedičního a reklamačního oddělení: KONOTÉKA s.r.o., Šenovská 5, Šenov u Nového Jičína, 74242

6. Provozní doba: Po - Pá 8:30 - 15:00

 

II. Informace

 

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na webu www.kvalitnivaporizer.cz, či pro prodej zboží na veletrzích, festivalech apod., kde prodávající prodává pod značkou kvalitnivaporizer.cz

 

III. Cena a způsob platby

 

1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.kvalitnivaporizer.cz  je u každého produktu uvedena jeho cena včetně DPH. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou kupujícímu známy předem a jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Všechny ceny jsou včetně DPH.

2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.

3. Prodávající přijímá platbu na dobírku, platbu předem prostřednictvím platební brány GoPay, přes kterou může kupující provést platbu platební kartou či rychlým převodem z bankovního účtu. Platba na dobírku je zpoplatněna částkou 40 Kč.

4. Prodávající přijímá platby také skrz platební metody Twisto.
4.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
4.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
4.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.
4.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.
 

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 

1. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku objednání zboží přes obchodní formulář a akceptace obchodních podmínek kupujícím. Akceptaci obchodních podmínek provede kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři.

2. Prodávající má v případě nejasností právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně, či telefonicky.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový formulář.

4. Prodávají má právo odmítnou objednávku od kupujícího, má-li důvodné pozdezření, že kupující má v úmyslu nakládat ze zbožím v rozporu se zákony České republiky nebo zjistí-li, že osoba je mladší 18 let.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od přijetí objednávky, a to zejména pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu (např. nepřevzala objednané zboží), nebo nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky.

6. Jestliže prodávající odstupuje od kupní smlouvy, je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď e-mailem nebo telefonicky a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit peníze, jestliže již kupující provedl platbu za objednávku.

7. Kupující nabývá majetkových a vlastnických práv ke zboží až v momentě doručení zboží a zároveň zaplacení celé kupní ceny zboží.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

V. Darovací smlouva

 

1. V průběhu objednávky si zákazník může, v závislosti na hodnotě objednávky, do košíku přidat i různé dárky za 0 Kč. Přidáním dárku vzniká darovací smlouva.

2. Pokud si zákazník v průběhu objednávky do košíku dárek nepřidá, má se za to, že nemá o dárek zájem a nevzniká mu tak na jeho dodatečné poslání žádný nárok.

3. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 20 dní, zaniká tím i darovací smlouva. V takovém případě je zákazník povinnen vrátit i dárek. Neučiní-li tak, má prodejce právo zákazníkovi pokrátit vrácenou částku o prodejní cenu dárku.

 

VI. Doručování zboží

 

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 10 % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

5. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, je prodávající oprávněn při další objednávce od kupujícícho požadovat platbu předem, případně od kupní smlouvy odstoupit, viz IV. Uzavření kupní smlouvy, bod 5.

6. Zaslání zboží do zahraničí je možné po předchozí domluvě přes e-mail, nebo po telefonu (vyjma Slovenka kam prodávající běžně zasílá). Pokud tak zákazník neučiní a objednává zboží do zahraničí rovnou bez předchozí domluvy, prodávající si vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí, případně objednávku odmítnout a od kupní smlouvy odstoupit. O navýšení ceny dopravy, bude kupující informován emailem ještě před odesláním zboží. Kupující má právo s cenou za dopravu do zahraničí nesouhlasit a od kupní smlouvy odstoupit.

 

VII. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 

1. Není-li součástí smlouvy zboží ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), kupující může odstoupit od smlouvy do 20 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 20 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Je-li vrácené zboží zbožím ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), což jsou ze sortimentu prodávajícího zejména vaporizéry, není možné od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající nicméně umožňuje vrácení takového zboží do 20 dní od chvíle kdy je kupující převzal. Takovéto vrácení prodávající zpoplatní částkou 400 Kč. Tuto částku prodávající odečte od částky zaplacené kupujícím za vrácené zboží. Výše poplatku odráží výši nákladů za důkladné vyčištění, dezinfekci a výměnu součástek tak, aby se toto zboží ( zejména vaporizéry) mohlo dále prodávat.

7. K odstoupení od smlouvy či vrácení zboží v bodě 6. není třeba zvláštního formuláře. Doporučený postup odstoupení od smlouvy a vrácení vaporizéru najdete zde. Peníze za vrácené zboží mínus poplatek za vrácené zboží odešle prodávající nejpozději do 14 dní od převzetí vráceného zboží.

 

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

8. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

13. U vybraného zboží, u kterého je to v popisu či v návodu uvedeno,  se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

IX. Vyřízení reklamace

 

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde.

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

10. Doporučený postup reklamovace zboží je k nahlédnutí v reklamačním řádu, zde.

 

X. Ochrana osobních údajů

 

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci a poskytovateli platební brány za účelem dodání zboží a provedení platby.

4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

XI. Řešení sporů

 

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Při nákupu zboží označeného ikonou 18 +, musí zákazník v prokázat, že je starší 18 let.

3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


 

 V Praze dne 21.1.2021

 

Právě jste vložili do košíku